برگزاری اولین دوره تجزیه و تحلیل (SIEM with Tactical Analytics)

دوره تجزیه و تحلیل (SIEM with Tactical Analytics) در تاریخ 99/05/31 برای اولین بار در موسسه نورانت برگزار گردید . در این دوره نصب و پیکربندی و تجزیه و تحلیل لاگ توسط نرم افزار ELK  به صورت کامل آموزش داده شد.
اشتراک گذاری: