مهندس صفایی

مهندس صفایی

مدرس دوره های دفاع سایبری

مدرس دوره های امنیت

سوابق و تجربیات

گواهینامه ها

توانایی تدریس

  1. ایمن سازی شبکه های مایکروسافتی
  2. نصب و راه اندازی Skype For business
  3. ایمن سازی Active Directory برای شرکت ها و سازمان های مختلف

MCITP 2008 :Microsoft Certified IT Professional
MCSE 2012 : Microsoft Certified Solution Expert

  1. دوره های امنیت ویندوز